Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin nimi
Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsenrekisteri
Asemakatu 5 B 41
87100 Kajaani
Muut yhteystiedot ovat kohdassa 3 ilmoitettujen henkilöiden kohdalla.

3. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevassa asiassa
Kaisu Leinonen, sihteeri
hely.leinonen@outlook.com
puh. 044 346 7855
Ritva Nevalainen, rahastonhoitaja
ritva.nevalainen@luukku.com
puh. 0400 399 438

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon yhdistyksen ja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n välillä. Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistys. Siten Kehitysvammaisten Tukiliitto ry voi luovuttaa yhdistykselle sen jäsentietoja, esimerkiksi osoitetarroja ja jäsenlistoja.

Rekisteriä käytetään myös yhdistyksen tiedottamiseen ja jäsenkirjeiden jakeluun sähköpostilla tai maapostilla.

5. Rekisterin pitämisen peruste
Yhdistyslaki ja henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen.

6. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilö- ja yhteystiedot)
Rekisteröidyistä kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Rekisteriin tallentuu myös seuraavat tiedot: jäsenlehti, jäsenlehti menee / ei mene, laskutustiedot, maksutiedot, maksajatiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan suoraan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:ltä, yhdistyksen jäseniltä tai yhdistyksen jäseniksi liittyviltä.

8. Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään kaksi kalenterivuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen tietosuojaselosteen kohdassa 3 ilmoitetut henkilöt, joilla on oikeus käsitellä yhdistyksen omaa jäsenistöä koskevia tietoja.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot
Yhdistys on liittynyt Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n keskitettyyn jäsenmaksuperintään. Tällöin Tukiliitto perii yhdistyksen puolesta sen jäsenten maksut.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi
Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Henkilöjäsenellä on myös yhdistyslain perusteella oikeus tutustua yhdistyksen jäsenluetteloon. Tämä tapahtuu yhdistyksen toimihenkilöiden kautta. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä.
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle. Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä.
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu yhdistyksen jäsenrekisteritietokantaan, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokantaa ja varmuuskopiota säilytetään tiloissa, joissa kukaan ulkopuolinen ei pääse niihin käsiksi. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietosuojaselosteen kohdassa 3 ilmoitetut henkilöt.
Paperiset tulosteet rekisteristä säilytetään lukitussa tilassa vain sen aikaa, kun niitä käytetään, jonka jälkeen ne tuhotaan asianmukaisesti. Esimerkkinä tästä ovat yhdistyksen järjestämät ulkomaan matkat, joihin kerätään henkilötunnukset osallistujilta. Samoin nimilistat kerätään yhdistyksen muihin tapahtumiin, kuten pikkujoulu, retket, urheilukisat, leiripäivät jne. Tapahtumien jälkeen listat tuhotaan asianmukaisesti.
Yhdistyksen jäsenrekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja yhdistyksellä tietosuojaselosteen kohdassa 3 ilmoitetuilla henkilöillä. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tunnuksia vastaanottaessaan käyttäjät allekirjoittavat käyttäjäsopimuksen. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.
Mikäli tietosuojaloukkaus tai epäily tästä havaitaan, ilmoitetaan heti rekisterin yhteyshenkilölle, joka ilmoittaa tästä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n johdolle ja tietosuojavastaavalle. Rekisterin yhteyshenkilö hoitaa myös tarvittaessa ilmoitukset rekisteröidyille, yhdistykselle ja vastaavalle valvontaviranomaiselle.
Rekisterin yhteyshenkilö kirjaa ylös kaikki tietosuojaa koskevat tapahtumat.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.5.2018.

Tule
mukaan
toimintaan!